Algemene
Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN THE FOOD LINE-UP B.V.
Dossiernr. K.v.K. Amsterdam [62140787] Januari 2015

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd:

 • opdrachtnemer: de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden, The Food Line-up en haar rechtsopvolgers, alsmede aan haar of aan haar rechtsopvolgers gelieerde ondernemingen;
 • opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer;
 • cateraar: de partij die in opdracht van opdrachtnemer de catering verzorgt voor opdrachtgever;
 • opdrachtnemer en opdrachtgever betreffende de levering van goederen. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden opdrachtnemer slechts indien deze door of namens de directie van opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd;
 • levering: het leveren van goederen door opdrachtnemer;
 • goederen: te leveren zaken en vermogensrechten (waaronder diensten);
 • zaken: te leveren stoffelijke objecten;
 • partijen: opdrachtnemer en opdrachtgever.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Ingeval van strijdigheid prevaleren overeengekomen verbintenissen boven deze Algemene Voorwaarden.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en opdrachten met betrekking tot levering van goederen door opdrachtnemer aan opdrachtgever, waarbij de algemene voorwaarden van opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand worden gewezen.
 3. Indien één of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar zullen blijken, worden zij hierbij nu voor als dan vervangen door bepalingen waarvoor dit niet geldt en die zoveel mogelijk hetzelfde regelen als de ongeldige of niet afdwingbare bepaling. Voor zover dit noodzakelijk mocht zijn, zullen partijen te goeder trouw nader overleg voeren over de precieze bewoordingen van deze in de plaats te treden bepalingen.

Artikel 3. Prijs

 1. De prijzen zijn exclusief btw en omvatten alle kosten in verband met de nakoming van de verplichtingen van opdrachtgever.

Artikel 4. Facturering en betaling

 1. Betaling van de factuur, inclusief btw, zal plaatsvinden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.
 2. Opdrachtgever is verplicht om 75 % van de overeengekomen prijs als aanbetaling te betalen uiterlijk veertien (14) dagen na ondertekening van de overeenkomst, tenzij anders vermeld in de offerte.
 3. Indien een aanbetaling niet tijdig ontvangen is, heeft opdrachtnemer het recht de opdracht per direct te annuleren en verdere uitvoering van de opdracht te weigeren, zonder in verzuim te geraken. Dit geldt als een annulering door opdrachtgever, en artikel 5.1 is van overeenkomstige toepassing.
 4. Indien opdrachtgever niet binnen veertien (14) dagen na factuurdatum volledig heeft betaald, is opdrachtgever zonder ingebrekestelling met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken tot aan de datum van betaling aan opdrachtnemer over het uitstaande bedrag een rente per kalendermaand verschuldigd van 2%. Een gedeelte van een maand wordt hierbij voor een volle maand gerekend.
 5. Indien opdrachtgever in gebreke is aan haar betalingsverplichtingen of andere verplichtingen te voldoen, is opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van alle kosten die opdrachtnemer moet maken ter verkrijging van voldoening buiten rechte, hierna te noemen ‘incassokosten’. Deze incassokosten worden gesteld op minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,00. Uit het enkele feit dat opdrachtnemer juridische bijstand heeft ingeroepen, blijkt de gehoudenheid tot betaling van incassokosten. Daarnaast draagt opdrachtgever de kosten van gerechtelijke maatregelen ter verkrijging van voldoening, indien daartoe door opdrachtnemer wordt overgegaan.
 6. Indien opdrachtgever: a) in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand, een verzoek tot surseance van betaling indient dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen wordt gelegd. b) komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld, c) enige uit kracht van wetgeving of deze Algemene Voorwaarden op haar rustende verplichting niet nakomt, d) overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of belangrijk gedeelte daarvan, heeft opdrachtnemer door het enkel plaatsvinden van één van voornoemde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door opdrachtgever op grond van de overeenkomst, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van opdrachtnemer op vergoeding van kosten, schade en rente.

Artikel 5. Annulering en ontbinding

 1. Opdrachtgever is niet bevoegd de overeenkomst te annuleren tenzij zij onherroepelijk en onmiddellijk de hierna genoemde bedragen voldoet:
  a. Bij annulering meer dan 60 dagen voor de eerste dag van uitvoering van de overeenkomst: 25% van de tussen partijen overeengekomen prijs.
  b. Bij annulering binnen 30 dagen of meer voor de eerste dag van uitvoering van de overeenkomst: 50 % van de tussen partijen overeengekomen prijs.
  c. Bij annulering binnen veertien (14) dagen of meer voor de eerste dag van uitvoering van de overeenkomst: 75% van de tussen partijen overeengekomen prijs.
  d. Bij annulering minder dan zeven (7) dagen voor de eerste dag van uitvoering van de overeenkomst: 100 % van de tussen partijen overeengekomen prijs.
 2. Annulering van de overeenkomst kan alleen schriftelijk gebeuren. De berekening van het door opdrachtgever verschuldigde bedrag wordt gebaseerd op de dag waarop de annulering schriftelijk door opdrachtnemer is ontvangen.
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien blijkt dat de opdracht door opdrachtgever in strijd is met de wet- en/of regelgeving.
 4. Indien opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Opdrachtgever is in dat geval verplicht alle kosten te vergoeden die opdrachtnemer tot dan toe heeft gemaakt, zulks door opdrachtnemer te verhogen met 30% van de overeengekomen prijs.

Artikel 6. Uitvoering

 1. De uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is gebaseerd op de door opdrachtgever aangegeven aard van het evenement, opgegeven aantallen en opgegeven omstandigheden. Indien de opgave van opdrachtgever niet overeenkomt met de daadwerkelijke aantallen, omstandigheden en/of aard van het evenement dan is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen daarvan.
 2. Opdrachtgever garandeert dat cateraar en/of opdrachtnemer voor uitvoering van de overeenkomst alle noodzakelijke voorbereidingen tijdig op locatie kunnen uitvoeren waarbij kostenloos de noodzakelijke faciliteiten zoals onder andere maar niet limitatief gas, water, electriciteit ter beschikking zijn gesteld.
 3. Opdrachtgever draagt zorg voor het verkrijgen van de benodigde publiekrechtelijke toestemmingen voor het evenement.
 4. Opdrachtgever sluit op haar kosten een evenementenverzekering af voor het betreffende evenement. Desgevraagd stuurt zij opdrachtnemer een kopie van de polis en polisvoorwaarden.

Artikel 7. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van de partij onafhankelijke c.q. onvoorziene omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.
 2. Indien naar het oordeel van opdrachtnemer de overmachtsituatie van tijdelijke aard zal zijn heeft opdrachtnemer het recht om de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten zolang als de omstandigheid die de overmacht oplevert voortduurt.
 3. Indien de overmachtsituatie van structurele aard zal zijn dan zullen partijen in overleg treden over ontbinding van de overeenkomst en de daarmee verbonden gevolgen.
 4. Opdrachtnemer is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die zijn verricht vóórdat de overmachtsituatie zich voordeed.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door opdrachtgever en/of diens gasten, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van de directie van opdrachtnemer.
 2. Iedere eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer, uit welke hoofde dan ook, is steeds beperkt tot maximaal de overeengekomen prijs van de overeenkomst dan wel, indien dat meer is, het bedrag dat ter zake het betreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer wordt vergoed.
 3. Indien de verhouding van de aan opdrachtgever te leveren prestatie ten opzichte van de omvang van de door opdrachtgever geleden schade daartoe aanleiding geeft, zal de door opdrachtnemer te vergoeden schade worden gematigd.
 4. Bedrijfsschade en andere indirecte schade komt niet voor vergoeding in aanmerking. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren. Mocht in rechte komen vast te staan dat opdrachtnemer toch verantwoordelijk is voor bedrijfsschade dan zijn de voorgaande leden van dit artikel van overeenkomstige toepassing.
 5. Opdrachtgever wordt te allen tijde als de eigenaar, huurder of gebruiker van de ruimte aangemerkt, ook indien de huur door bemiddeling van opdrachtnemer tot stand is gekomen. Voor de tijdens de gebruiksperiode door opdrachtnemer of cateraar aan de ruimte toegebrachte schade aanvaardt opdrachtnemer geen aansprakelijkheid en opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden ter zake.
 6. Bij plaatsing van vlaggenmasten of noodzakelijke verankeringen van huur- of inrichtingmaterialen en tentpaviljoens welke geschiedt op aanwijzing en/of met toestemming van opdrachtgever, aanvaardt opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel ontstane schade.
 7. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die voor opdrachtnemer en/of cateraar is en/of zal ontstaan als direct en/of indirect gevolg van wanprestatie en/of onrechtmatig handelen van opdrachtgever en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen, alsmede voor de schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan opdrachtgever en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen houder zijn en/of die onder hun toezicht staan.
 8. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van opdrachtgever en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen op de plek waar de opdracht wordt uitgevoerd.
 9. Wordt een opdracht verstrekt door twee of meer opdrachtgevers, zijnde natuurlijke of rechtspersonen, dan zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van opdrachtgever.

Artikel 9. Aanvullende bepalingen

 1. Indien opdrachtgever voor toekomstige projecten wederom gebruik wil maken van de cateraar dan dient dit te geschieden via opdrachtnemer.
 2. Zowel gedurende als na afloop van de overeenkomst, is het partijen dan wel cateraar verboden, op enigerlei wijze aan derden, in welke vorm ook, direct of indirect, mededelingen te doen van of aangaande enige bijzonderheid ten aanzien van de overeenkomst dan wel de bij de overeenkomst betrokken partijen, ongeacht of dergelijke informatie is voorzien van een aanduiding waaruit de vertrouwelijke aard of het eigendom van die informatie blijkt, en ongeacht de wijze waarop die bijzonderheid partijen en cateraar ter kennis zijn gekomen.
 3. Bij overtreding van hetgeen hiervoor is bepaald, is de opdrachtgever gehouden tot het vergoeden van de hieruit voor opdrachtnemer voorvloeiende schade. Bovendien is opdrachtgever per overtreding een direct opeisbare boete van € 10.000 verschuldigd aan opdrachtnemer. Daarnaast verbeurt opdrachtgever per dag dat de overtreding voortduurt een som van € 500 aan opdrachtnemer

Artikel 10. Geschillen

 1. Geschillen tussen partijen, daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht.
 2. Op de overeenkomst, waarvan deze Algemene Voorwaarden deel uitmaken, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. In geschillen is de arrondissementsrechtbank te Amsterdam bevoegd daarvan kennis te nemen. Ingeval het geschil moet worden voorgelegd aan de sector kanton van de rechtbank gelden de wettelijke regels aangaande de relatieve bevoegdheid ter zake.

  The Food Line-up B.V.

GAME CHANGING CATERING

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form